card

Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж буй газрын мэдээлэл

Д/д Нэгж талбарын дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар Байршил
1 1500400154 Э-2202007038 УБ, ЧД, 4-р хороо
2 1500200287 Э-2202007027 УБ, ЧД, 3-р хороо
3 1460700155 Э-2203007078 УБ, СБД, 1-р хороо
4 1781301115 Э-2206000625 УБ, ХУД, 21-р хороо
5 1781113652 Э-2206008042 УБ, ХУД, 8-р хороо