card

Албан тушаалын тодорхойлолт

Нэгжийн нэр Албан тушаал Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Албан тушаалын тодорхойлолт
1 Улсын ерөнхий прокурорын газар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
2 Улсын ерөнхий прокурорын газар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
3 Улсын ерөнхий прокурорын газар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
4 Улсын ерөнхий прокурорын газар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
5 Улсын ерөнхий прокурорын газар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
6 Улсын ерөнхий прокурорын газар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
7 Улсын ерөнхий прокурорын газар Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн дарга Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
8 Улсын ерөнхий прокурорын газар Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
9 Улсын ерөнхий прокурорын газар Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
10 Улсын ерөнхий прокурорын газар Төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
11 Улсын ерөнхий прокурорын газар Төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
12 Улсын ерөнхий прокурорын газар Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
13 Улсын ерөнхий прокурорын газар

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн ахлах прокурор

Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
14 Улсын ерөнхий прокурорын газар Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
15 Улсын ерөнхий прокурорын газар Олон нийттэй харилцах албаны дарга Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
16 Улсын ерөнхий прокурорын газар Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
17 Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, дүүргийн прокурорын газар Ерөнхий прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
18 Сум дундын прокурорын газар Ерөнхий прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
19 Аймаг, дүүргийн прокурорын газар Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
20 Аймаг, Нийслэл, сум дундын прокурорын газар Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
21 Аймаг, Тээвэр, дүүргийн прокурорын газар Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажил хариуцсан ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
22 Нийслэл, Тээвэр, дүүргийн прокурорын газар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан ахлах прокурор  Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
23 Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, дүүрэг, сум дундын прокурорын газар Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан хяналтын прокурор  Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
24 Нийслэл, Тээвэр, дүүргийн прокурорын газар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан ахлах прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.
25 Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, дүүрэг, сум дундын прокурорын газар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан хяналтын прокурор Төрийн тусгай Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.