card

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

Монгол Улсын хуулиуд

Дүрэм, журам

 

2017 он

A/71, 235, A/176 2017.07.04 Улсын ерөнхий прокурор, Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтар тушаал /Барьцааны мөнгийг хадгалах, буцаан олгох журам/
2018 он
11 2018.01.31 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг /Прокурорын мэргэжлийн дүрэм, Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам/
12 2018.01.31 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг /Прокурорын сахилгын дүрэм/
2019 он
216, А/80 2019.12.05 Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан захирамж, тушаал /Эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэгт хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам/
2020 он
А/84 2020.10.22 Прокурорын байгууллагаас сургалтын талаар баримтлах үзэл баримтлал
58, А/87, 203 2020.11.02

Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Сангийн сайдын хамтарсан захирамж, тушаал /Барьцааны мөнгийг байршуулах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам/

2021 он
A/34 2021.03.05 Эрүүгийн хэрэг, материалыг хүлээн авах, шилжүүлэх журам
A/60 2021.05.10 Прокурор нөлөөллийн мэдүүлэг гаргах журам
A/94 2021.07.06 Зөрчлийн улмаас учирсан хохирол, нөхөн төлбөрийг тооцох журам
A/96 2021.07.08 Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын харьяаллыг шинэчлэн тогтоох тухай
2022 он
A/19 2022.02.17 Прокурорын байгууллагын захиргааны албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх журам
A/42 2022.04.15 Эрүүгийн хэргийн тусгай, салбар архивт баримт хүлээн авах, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журам, Архивт хөтлөгдөх тоо бүртгэлийн баримт бичиг, мэдээний жагсаалт, загвар
A/56 2022.06.06 Эрдэмтдийн зөвлөлийн ажиллах журам
A/57 2022.06.06 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/96 дугаартай тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
A/58 2022.06.06 Прокурорын байгууллагад оюутан дадлагажих үйл ажиллагааны журам
A/72 2022.06.30 Прокурорын байгууллагын мэдээлэл лавлагааны нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх төвийн ажиллах журам
A/81, A/232 2022.08.30 Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаал /Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл журам/
A/258, A/84 2022.09.08 Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан тушаал /Зөрчлийн хэрэгт хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө орлого, эд зүйл, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам/
2023 он
A/95, A/279 2023.08.10 Улсын ерөнхий прокурор, Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаал /Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа батлах тухай/
2024 он
А/42, А/71 2024.03.13 Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаал /Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал/
А/43, А/72 2024.03.13 Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаал /Эрхийг хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүх болон эрх бүхий байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох журам/

 

Иргэн танд

Онцлох мэдээлэл