ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР, ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР, ШАЛГАЛТАД АНХААРВАЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Шалгалт зохион байгуулах хугацаа

 • Шалгалтыг 2024 оны 01-р сарын 14-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Шалгалтын явцад анхаарвал зохих асуудал

 • Шалгалтын товлосон цагаас 1 цагийн өмнө шалгалт авах байранд хүрэлцэн ирэх;
 • Шалгалтад оролцогч иргэний үнэмлэх, хэрэв байхгүй тохиолдолд түүнтэй адилтган үзэх бусад баримт бичгийг авч ирэх;
 • Шалгалтын даалгаврыг гүйцэтгэхдээ бусдаас хуулах, хоорондоо ярилцах болон ном, сурах бичиг, бусад материал, ухаалаг төхөөрөмж /гар утас, таблет, ухаалаг цаг гэх мэт/ авч орох, ашиглах зэргийг хориглоно;
 • Онцгой шаардлага үүсээгүй тохиолдолд бусадтай харилцахгүй байх;

Тусгай шалгалтын мэдлэг, чадварыг сорихдоо дараах байдлаар дүгнэнэ:

 • Прокурорын туслах ажилтны нөөц бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтын хууль, эрх зүйн мэдлэгийн сорилын шалгалт нь нийт 90 асуулттай байх ба асуулт тус бүр зөвхөн 1 зөв хариутай байхаар боловсруулагдана. Шалгуулагч нийт сорилын 60 хувийг буюу 54 ба түүнээс дээш асуултын хариуг зөв бөглөсөн тохиолдолд сорилын шалгалтад тэнцсэнд тооцож, 2 дугаар шатны шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.
 • Сорилгод хариулах шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 90 минут / 1 цаг 30 минут/ байна. Сорилгын шалгалт дуусмагц  сорилгын шалгалтыг зогсоох дохио өгч, шалгалтыг дуусган, сорилгын шалгалтын дүнтэй танилцах боломж олгоно. Сорилгод багтах баримт бичигт :Монгол Улсын Үндсэн хууль, Прокурорын тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийг ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хуульчийн эрх зүйн байдал, Хуульчийн ёс зүй. 
 • Бодлогын шалгалтыг эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиас авах ба бодлогыг бодож эхлэх дохио өгсөн даруй бодлогын программд нэвтрэх үйлдэл хийнэ. Бодох нийт хугацаа 60 минут буюу 1 цаг байна. Шалгалтын хугацаа дуусахад бодлогын хариулт бичихийг зогсоох дохио өгч, бодлого бодох шалгалтыг дуусгаж, бодлогын хариу файлыг байгууллагын өгөгдсөн цахим шууданд илгээнэ. Цахим шуудан хүлээн авсан талаарх мэдээллийг шалгалтад оролцогчид танилцуулж, гарын үсгээр баталгаажуулан оролцогчдыг танхимаас гаргана. /20 хүртэл оноогоор дүгнэнэ/
 • Эссэг таваас доошгүй сэдвүүдээс оролцогч нэг иргэнийг төлөөлүүлж сугалуулах бөгөөд уг сонгогдсон /нэг/ сэдвээр нийт оролцогчид эссэ бичнэ. Эссэг дүгнэхдээ агуулга, найруулга зүй, логик уялдаа холбоо, эрх зүйн үндэслэл, дэвшүүлсэн санаа, зөв бичгийн дүрэм зэргийг харгалзан 20 хүртэл оноо өгнө. Эссэ бичих хугацаа 1 цаг үргэлжлэх бөгөөд үгийн тоо 150-иас доошгүй байна.
 • Ярилцлагын шалгалтаар сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн өөрийгөө илэрхийлэх, асуудал шийдвэрлэж, дүн шинжилгээ хийх, илтгэх ур чадвар, хувь хүний зан төлөв, ажил мэргэжилдээ хандах хандлагыг үнэлэх зорилгоор асуулт тавьж, хариулт авах хэлбэрээр явуулан 30 хүртэл оноогоор дүгнэнэ.
 • Хууль, эрх зүйн мэдлэгийн сорил, эссэ, ярилцлага, бодлогын шалгалтын нийт онооны 60 ба түүнээс дээш хувийг авсан оролцогчийг шалгалтад тэнцсэнд тооцож, прокурорын туслах ажилтны нөөцөд бүртгэнэ.

Шалгалтад оролцогчийн эрх, үүрэг

   Шалгалтад оролцогч дараах эрх эдэлнэ:

 • шалгалттай холбогдох асуудлын талаар комиссын дарга, гишүүдээс лавлагаа, мэдээлэл авах;
 • шалгалтын бүртгэл, зохион байгуулалт, шалгалтын даалгаврын агуулга, боловсруулалт, үнэлгээ, шалгалттай холбогдох бусад асуудлын талаар комисст гомдол гаргах.

   Шалгалтад оролцогч дараах үүргийг хүлээнэ:

 • шалгалтад бүртгүүлэх баримт бичгийн үнэн зөвийг хариуцах, шаардлагатай нэмэлт материалыг бүрдүүлж өгөх;
 • шалгалт товлогдсон цагаас хоцрохгүй байх;
 • шалгалтад орохоор ирэхдээ иргэний үнэмлэх, хэрэв байхгүй тохиолдолд түүнтэй адилтган үзэх бусад баримт бичгийг авч ирэх;
 • шалгаруулалтын журам, дэгийг зөрчихгүй байх;
 • комиссын дарга, гишүүдийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх, бусад оролцогчдын хууль бус үйлдлийг зогсоох, анхааруулах байдлаар хамтран ажиллах.

Шалгалтын дүн, даалгаврыг хүчингүйд тооцох

Дараах тохиолдолд шалгалтад оролцогчийн дүн, даалгаврыг хүчингүйд тооцно:

 • баримт бичиг дутуу, хуурамчаар бүрдүүлсэн;
 • шалгалтад өөрийнхөө өмнөөс өөр бусад этгээдийг оролцуулахаар завдсан, оролцуулсан;
 • энэ журмыг зөрчиж, нууцлал алдагдсаны улмаас шалгалтад тэнцсэн нь илэрсэн;
 • шалгалтын явцад энэ журмыг удаа дараа зөрчсөн;
 • зөвшөөрөгдөөгүй материалыг шалгалтын явцад ашиглахыг завдсан, ашигласан;
 • шалгалтын хуудсанд зөвшөөрснөөс бусад тэмдэглэгээ хийсэн;
 • бусад оролцогчоос хуулсан, хуулуулах болон бусад зөрчлүүдийг гаргасан нь баримтаар тогтоогдсон.

Гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх

 • Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг комисст гаргана.
 • Гомдол гаргагч шалгаруулалтын бүртгэлтэй холбоотой гомдлыг нэрсийн жагсаалт гарснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор, шалгаруулалтын үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг үнэлгээг танилцуулснаас хойш ажлын 1 хоногийн дотор, бусад гомдлыг тухай бүр бичгээр гаргана.
 • Гомдол гаргагч нь гомдолдоо шаардлага, түүний үндэслэлийг тодорхой дурдаж, нотолгоо, бусад холбогдох баримтыг хавсаргана.
 • Комисс сорилын шалгалтын үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг даруй шийдвэрлэн, бодлого, даалгаврын шалгаруулалтад оролцох боломжит хугацааны өмнө хариуг цахим шуудан болон утсаар мэдэгдэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.
 • Сорилын шалгалтын үнэлгээнээс бусад гомдлыг ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэж, хариуг гомдол гаргагчид бичгээр хүргүүлнэ.

Жич: Бүртгэлийн ажиллагаа дууссаны дараа шалгалт авах хаяг байршлын талаар тодорхой мэдээлэл оруулах болно.